Luigi Diani 20th Century Rococo Pair of Engraved Silver Flower Vases Italy 1930s

Prezzo: Richiedi via e-mail